Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej

MCK jest placówką wielowymiarową. Poza prowadzeniem sekcji i kół zainteresowań oraz organizacją imprez, w jego ramach działa galeria „Fryna”, Amatorski Ruch Artystyczny, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stara Drukarnia z unikalnymi maszynami drukarskimi.

Opis

Miejskie Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej jest samorządową instytucją kultury Miasta Ruda Śląska. Zgodnie ze statutem, zakres jego działalności obejmuje:

 1. rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej; artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuk;
 3. prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
 4. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kulturalnymi;
 5. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
 6. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
 7. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
 8. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 9. inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Swoje statutowe zadania MCK realizuje przede wszystkim poprzez:

 1. prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;
 2. prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, wystaw, pokazów, aukcji oraz działalności wydawniczej;
 3. optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia;
 4. współpracę z Miastem Ruda Śląska, mieszkańcami, twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na terenie Miasta Ruda Śląska, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym.

W ramach Miejskiego Centrum Kultury aktywnie rozwija się amatorski ruch artystyczny. Prowadzone są sekcje dotyczące różnych dziedzin kultury i sztuki, w tym: Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz działająca pod patronatem Dyrektora Artystycznego Teatru Nowego w Zabrzu grupa teatralna „Adept”. Mieszkańcy mogą również brać udział w stałych zajęciach muzycznych z nauki gry na gitarze i na keyboardzie, tańca współczesnego, plastyki oraz zajęć rekreacyjnych w formie aerobiku.

Jako animator kultury, Miejskie Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej jest głównym organizatorem imprez odbywających się na terenie miasta. Do miejskiego kalendarza kulturalnego już na stałe wpisały się: odbywający się od ponad 15 lat kabareton „Hanysy”, w którym główną nagrodą jest statuetka „Hanysa”, organizowany od 1996 r. Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei”, posiadający 10-letnią historię Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mały Brzdąc”, Letni Festiwal „Muzyczne Ogrody” oraz Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła, a także wiele konkurów, wystaw, przeglądów, prezentacji i uroczystości związanych ze świętami państwowymi, religijnymi i okolicznościowymi.

Przy MCK działa Galeria „Fryna” oraz Uniwersytet III Wieku, którego zajęcia organizowane są przez Stowarzyszenie „Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

Unikalną propozycją MCK jest dysponująca unikatowymi maszynami drukarskimi zabytkowa rudzka drukarnia, która jest udostępniona do zwiedzania. Istnieje ona prawdopodobnie od końca XIX w. lub początku XX w. Drukarnia wykonywała głównie druki akcydensowe. Po II wojnie światowej jej maszyny drukarskie stały się własnością Rudzkich Zakładów Wielobranżowych Przemysłu Terenowego z siedzibą w Nowym Bytomiu przy ul. Hallera. Do 1992 r. drukarnia była związana z „Prodrynem”, a potem została wydzierżawiona Panu Joachimowi Koszykowi, który w 1994 r. wykupił maszyny i stał się ich właścicielem. W 2001 r. Miasto Ruda Śląska podjęło decyzję wykupienia maszyn i przeniesiono je do  siedziby MCK.

Położenie obiektu

Siedziba Miejskiego Centrum Kultury mieści się przy ulicy Niedurnego na terenie dzielnicy Rudy Śląskiej – Nowy Bytom.

Dostępność

Sekretariat Miejskiego Centrum Kultury jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej

www.mckrudasl.pl 

Dokumenty