Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z Siemianowic. Jako jedyna placówka miejska nastawiona jest na pozalekcyjną pracę. Jej statutowy cel zakłada kształtowanie uzdolnień oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Opis

Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śląskich jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Zgodnie ze statutem, realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, przede wszystkim poprzez:

  • prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu: rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy; kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego; kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
  • organizowanie: imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali; wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży; działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
  • realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.

Placówka realizuje potrzeby środowiska lokalnego poprzez organizację imprez środowiskowych, zapewnianie opieki dzieciom z rodzin ubogich i zaniedbanych społecznie oraz umożliwienie dzieciom kontaktu z kulturą i sztuką regionu.

Doskonałe zaplecze infrastrukturalne ośrodka pozwala mu na prowadzenie bardzo szerokiej działalności. Szczególny nacisk jest kładziony na zajęcia rekreacyjne, turystyczne i artystyczne. Działalność ośrodka znacznie wykracza poza granice miasta, regionu i kraju. W ostatnich latach podjęto współpracę z innymi europejskimi krajami, dzięki czemu MDK corocznie bierze udział w Międzynarodowych Warsztatach Ekologicznych.

Główna działalność Młodzieżowego Domu Kultury opiera się na organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych. Ożywione życie oświatowo-kulturalne odbywa się na bazie siedmiu pracowni: teatralnej, tanecznej, muzycznej, komputerowej, matematycznej, plastycznej, sportu i rekreacji oraz świetlicy z pedagogiem, w których funkcjonują w sumie aż 42 zespoły.

Ponadto MDK jest organizatorem wielu imprez, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Data lub czas powstania

XX w.

Młodzieżowy Dom Kultury w Siemianowicach Śląskich powstał jako Ogród Jordanowski w 1937 r.

Historia

Początki działalności siemianowickiego MDK sięgają 1937 r. Wówczas bowiem przystąpiono do budowy ośrodka pracy pozaszkolnej zwanego Ogrodem Jordanowski. Piękny gmach otoczony werandami, położony na terenie wspaniałego ogrodu o trzech tarasowych kondygnacjach oddano do użytku już w rok później, w maju 1938 r. Jego założenia programowe zaczęto realizować w oparciu o istniejący w Krakowie od 1888 r. Park Jordana, jako że stanowił on wówczas rewelację na skalę światową. Rewelacją zresztą stał się bardzo szybko również siemianowicki Ogród Jordanowski, głównie za sprawą jego doskonałego zaplecza infrastrukturalnego, na które składało się: funkcjonalny budynek z piękną słoneczną salą, obszerne werandy umożliwiające prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, amfiteatr, basen kąpielowy, boiska, natryski, szatnie, piaskownice, liczne szwedzkie urządzenia gimnastyczne, tor saneczkowy, sprzęt do sportów zimowych – nawet w dzisiejszych czasach nieczęsto zdarza się tak doskonałe wyposażenie tego typu ośrodków.

Doskonała działalność Ogrodu Jordanowskiego przerwał wybuch II wojny światowej. Jednak już w 1945 r. placówka wznowiła swoją działalność.

Z upływem lat zmieniała się struktura organizacyjna placówki. W 1971 r. Ogród Jordanowski przemianowano na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a trzy lata później na Dom Kultury i Młodzieży. W 1985 r. nadano mu imię Henryka Jordana.

Położenie obiektu

Młodzieżowy Dom Kultury mieści się przy ulicy Chopina.

Dostępność

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką ogólnodostępną. Informacje na temat harmonogramu organizowanych w nim zajęć można znaleźć na stronie internetowej placówki.

Dokumenty