Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

MDK „Bogucice-Zawodzie” (do 2009 r. MDK „Zawodzie”) jako miejska instytucja kultury zaczął działalność w 1991 r. w miejsce przejętego przez miasto Katowice Zakładowego Domu Kultury Huty Ferrum na Zawodziu. W 2002 r. dołączono do niego filię w Bogucicach.

Opis

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Katowice. Jego siedziba mieści się przy ulicy Markiefki 44 A. Instytucja prowadzi również filię w Katowicach przy ulicy Marcinkowskiego 13. Dom kultury działa przede wszystkim na terenie miasta Katowice. Podstawowym celem jego działalności jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności oraz kultury. Cel ten jest realizowany przez dom kultury poprzez edukację, upowszechnianie i współtworzenie nowych wartości kulturowych. Placówka współdziała z instytucjami kultury, organizacjami związkowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej w celu realizacji swoich statutowych zadań, do których należy:

  1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno-społecznych;
  2. przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
  3. kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  4. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  5. nawiązywanie, rozwijanie i aktywne utrzymywanie kontaktów kulturalnych na terenie Polski i poza jej granicami, w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  6. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznych środowiska lokalnego;
  7. działalność merytoryczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy kulturalno-społecznej w środowisku lokalnym;
  8. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Dom kultury realizuje swoje zadania przede wszystkim przez organizowanie: imprez kulturalnych propagujących zespołowe uczestnictwo w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalno-społecznej przyczyniających się do idei wychowania przez sztukę, indywidualnych form aktywności kulturalno-społecznej oraz różnorodnych form edukacji pozaszkolnej. Prowadzi także impresariat artystyczny, działalność wystawienniczą oraz organizuje spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, przeglądy i turnieje.

Data lub czas powstania

XX w.

MDK „Bogucice-Zawodzie” rozpoczął działalność jako miejska instytucja kultury w 1991 r.

Historia

MDK „Bogucice-Zawodzie” (do 2009 r. MDK „Zawodzie”) zaczął funkcjonować w 1991 r. w miejsce przejętego przez miasto Katowice Zakładowego Domu Kultury Huty „Ferrum” na Zawodziu. W 2002 r. dołączono do niego filię w Bogucicach – dawny Zakładowy Dom Kopalni Katowice. W związku z tym historia domu kultury to ciekawa historia dwóch budynków.

Historia siedziby MDK sięga 1909 r. Wówczas mieścił się tutaj dom noclegowy dla pracowników dawnej kopalni „Ferdynand”. 20 grudnia 1936 r., staraniem mieszkańców Bogucic, został tutaj otwarty Dom Ludowy. Następnie mieściły się tutaj kolejne instytucje kultury, a od 1997 r. filia MDK „Zawodzie”. W 2010 r. budynek dawnego ZDK i Domu Ludowego został na nowo otwarty dla społeczności Bogucic jako siedziba Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”.

Jeżeli chodzi o budynek w Zawodziu przy ulicy Marcinkowskiego 13, został on oddany do eksploatacji w 1901 r. Nazywany był „Miejscem spędzania wolnego czasu” przez mieszkańców osiedla tzw. „Kolonii Ferrum”, pracowników huty „Ferrum” oraz pozostałych mieszkańców ówczesnej gminy Bogucice-Zawodzie. Na pierwszym piętrze mieściły się pokoje gościnne, zaś na parterze budynku prowadzona była działalność kulturalno-rozrywkowa zaspokajająca potrzeby społeczne. Istniał wtedy chór mieszany, teatr robotniczy, sekcja szachowa „Caissa” oraz sekcja skata sportowego. W 1945 r. powstała tu świetlica zakładowa huty „Ferrum” oraz świetlica dziecięca, w której prowadzona była różnorodna działalność kulturalno-oświatowa.

W 1968 r. świetlicę przekształcono w Klub Fabryczny, a w 1971 r. klub przemianowany został na Zakładowy Dom Kultury Huty „Ferrum”. W 1991 r. obiekt został przejęty przez Urząd Miasta Katowice jako Miejski Dom Kultury „Zawodzie” i od tej pory rozpoczął się nowy etap funkcjonowania placówki. W 2002 r. decyzją władz miasta Miejski Dom Kultury „Zawodzie” przejął do administrowania budynek po byłym Domu Kultury KWK „Katowice-Kleofas” jako filię „Bogucice”.

W styczniu 2010 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice wszedł w życie nowy statut MDK, określający nową nazwę domu kultury i jego siedzibę.

Położenie obiektu

MDK mieści się w budynku przy ulicy Markiefki, którego historia sięga 1909 r.

Dostępność

MDK „Bogucice-Zawodzie” jest placówką ogólnodostępną. Jego biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”, www.bip.um.katowice.pl/jednostki/mdk-zawodzie

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

Dokumenty