Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

GOK w Gierałtowicach jest najważniejszą instytucją kultury w gminie, obejmującą zakresem swojego działania wszystkie jej sołectwa. Pełni rolę animatora kultury, poprzez organizowanie imprez, zajęć i wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Opis

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Gierałtowice. Zgodnie ze statutem, cele jego działalności obejmują: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy oraz zapewnienie rozwoju kultury i kultury fizycznej, a także integrację społeczności lokalnej, inspirowanie do twórczych działań oraz pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji. 

Swoje statutowe cele ośrodek realizuje poprzez:

 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz zainteresowań kulturalnych środowiska;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym oraz inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu propagowanie kultury fizycznej i turystyki;
 • prowadzenie kółek artystycznych, zajęć zespołów tanecznych i muzycznych oraz chórów, orkiestr i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego;
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pełniejszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;
 • budowę, utrzymanie, administrowanie oraz modernizowanie budynków na potrzeby kulturalne;
 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej;
 • organizowanie różnych form wypoczynku;
 • promocję gminy;
 • prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej w dziedzinie kultury;
 • gromadzenie, dokumentowanie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym.

Kluczową formą działalności ośrodka jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Posiadają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Zajęcia te organizowane są przez cztery działające w ramach gierałtowickiego GOK świetlice środowiskowe: w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach i Przyszowicach. Ich stała oferta obejmuje m.in. warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe, różnorodne konkursy plastyczne, literackie, logiczne zabawy stolikowe, zajęcia komputerowe, pomoc w odrabianiu lekcji, ciekawe spotkania z artystami, wspólne wyjazdy krajoznawcze, etc. Przy ośrodku swoją często już wieloletnią działalność rozwijać mogą zespoły artystyczne. Dla gminy Gierałtowice charakterystyczne są chóry, działają tutaj bowiem aż cztery takie formacje. Najstarszy z nich – powstały jako Towarzystwo Śpiewacze „Słownik” w 1912 r. – prowadzi dzisiaj swoją działalność równie aktywnie, jak przed stu laty. Drugi w kolejności „Skowronek” funkcjonuje (z przerwami) od 1914 r. i posiada zaszczytny status członka Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego. Młodsze chóry: „Cecylia” z Paniówek i „Bel Canto” z Chudowa, podobnie jak starsi koledzy, odnoszą wiele sukcesów, a swoim repertuarem urozmaicają wszelkie imprezy odbywające się na terenie gminy. W tym swoją aktywną rolę ma również Orkiestra Dęta funkcjonująca od 2006 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach.

Kalendarz wydarzeń w gminie jest bardzo napięty. Praktycznie w każdym miesiącu odbywają się tutaj co najmniej dwie, trzy imprezy. Mają one charakter uroczystych obchodów świąt okolicznościowych, państwowych czy też religijnych, konkursów, wystaw, koncertów, przeglądów, etc.

Oferta GOK w Gierałtowicach cały się zmienia, jest modyfikowana i wzbogacana, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Jej głębokie zakorzenienie w kulturze lokalnej wynika przede wszystkim z udanej współpracy z wieloma instytucjami – parafiami, szkołami, kołami gospodyń wiejskich czy ochotniczymi strażami pożarnymi. Oni wszyscy są bowiem nośnikami tradycji.

Data lub czas powstania

XXI w.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach funkcjonuje od 1 grudnia 2006 r.

Położenie obiektu

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach mieści się przy ulicy Korfantego.

Dostępność

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach jest placówką ogólnodostępną. Zajęcia w poszczególnych świetlicach odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej GOK.

Źródła, informacje w Internecie

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

www.bip.gieraltowice.pl

www.gok.strony.gni.pl

Dokumenty